ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงenlightened