ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ลงพื้นที่บึงกาจับและบึงวังมะนาว ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโปง จังหวัตราชบุรี

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)  ลงพื้นที่บึงกาจับและบึงวังมะนาว ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโปง จังหวัตราชบุรี
 

alt