กฏหมายและระเบียบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 สำนักปลัด 131
12 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 สำนักปลัด 24
13 ประกาศคณะกรรมภารพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 24
14 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักปลัด 53
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สำนักปลัด 30
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักปลัด 22
17 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักปลัด 25
18 เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโดวตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 สำนักปลัด 26
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 20
20 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542 สำนักปลัด 25
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

นายภูริพัชร  บูชา
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านม่วง
032-297004เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7004