หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2564 สำนักปลัด 1961
62 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2563 สำนักปลัด 168
63 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน.จ้าง พ.ศ.2564 สำนักปลัด 139
64 พจนานุกรมสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน สำนักปลัด 1054
65 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2563 สำนักปลัด 135
66 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พ.ศ.2563 สำนักปลัด 137
67 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 สำนักปลัด 135
68 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน พ.ศ.2563 สำนักปลัด 125
69 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 27 /2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 83
70 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 18 /2563 เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 116

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.