หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศเรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเสื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่จ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มคำตอบแทนพนักงานจ้าง 2565 สำนักปลัด 108
42 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักปลัด 69
43 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สำนักปลัด 44
44 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัด 69
45 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักาษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สำนักปลัด 65
46 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 125/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 132
47 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 129/2564 เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 108
48 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 126/2564 เรื่อง การกำหนดงานเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด อบต.)ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 115
49 คำสั่งองค์ การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 127/2564 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดขอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 129
50 คำสั่งองค์ การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 129/2564 เรื่องการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 157

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.