มาตรฐานการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-Service) Administrator 134
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 142
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักปลัด 126
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) สำนักปลัด 134
5 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท สำนักปลัด 131
6 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท สำนักปลัด 124
7 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 128
8 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สำนักปลัด 225
9 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 262
10 คู่มืองานธุรการ สำนักปลัด 219

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.