บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านม่วง


  

(-ว่าง-)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
032-297004

 

 


นางสุภาพร  พงศ์รัตนมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
032-297004
 

นางเกษร สอสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
032-297004