หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านม่วง
นางสาวสุภาวดี มณีศรี 
ปลัดอบต.บ้านม่วง
081-1976167