หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านม่วง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

นางสาวสุภาวดี มณีศรี 
ปลัดอบต.บ้านม่วง