หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
นางสาวสุภาวดี มณีศรี 
ปลัดอบต.บ้านม่วง
081-1976167